Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de къэбэрдеибзэ къэбэрдеибзэ
 • Enregistra la pronunciació de хэхауэ хэхауэ
 • Enregistra la pronunciació de хъуэпскӏын хъуэпскӏын
 • Enregistra la pronunciació de зэрыхь зэрыхь
 • Enregistra la pronunciació de хуэшэчын хуэшэчын
 • Enregistra la pronunciació de пкърыхуэн пкърыхуэн
 • Enregistra la pronunciació de пкърыупщӏыхьын щӏадзащ пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • Enregistra la pronunciació de пкърыупщӏыхьын пкърыупщӏыхьын
 • Enregistra la pronunciació de пкъырыпкъынэ пкъырыпкъынэ
 • Enregistra la pronunciació de "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Enregistra la pronunciació de гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Enregistra la pronunciació de дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Enregistra la pronunciació de сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Enregistra la pronunciació de сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Enregistra la pronunciació de Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Enregistra la pronunciació de бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Enregistra la pronunciació de кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Enregistra la pronunciació de апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Enregistra la pronunciació de апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Enregistra la pronunciació de зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Enregistra la pronunciació de ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Enregistra la pronunciació de пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Enregistra la pronunciació de сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Enregistra la pronunciació de сымис сымис
 • Enregistra la pronunciació de зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Enregistra la pronunciació de адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Enregistra la pronunciació de ябгъэ ябгъэ
 • Enregistra la pronunciació de ябжыр ябжыр
 • Enregistra la pronunciació de ябж ябж
 • Enregistra la pronunciació de ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Enregistra la pronunciació de ямыдэ ямыдэ
 • Enregistra la pronunciació de ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Enregistra la pronunciació de сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Enregistra la pronunciació de еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Enregistra la pronunciació de щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Enregistra la pronunciació de Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Enregistra la pronunciació de яшэ яшэ
 • Enregistra la pronunciació de зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Enregistra la pronunciació de зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Enregistra la pronunciació de хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Enregistra la pronunciació de ящӏ ящӏ
 • Enregistra la pronunciació de ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Enregistra la pronunciació de телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Enregistra la pronunciació de телъэтын телъэтын
 • Enregistra la pronunciació de жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Enregistra la pronunciació de ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Enregistra la pronunciació de ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Enregistra la pronunciació de псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Enregistra la pronunciació de ар дауэ? ар дауэ?
 • Enregistra la pronunciació de тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ