Pronuncia

Tria una llengua per veure només la llista dels mots no pronunciats en aquesta llengua.

 • Enregistra la pronunciació de ӏэхэ ӏэхэ
 • Enregistra la pronunciació de щакӏуэгъуэ мазэ щакӏуэгъуэ мазэ
 • Enregistra la pronunciació de суннэт суннэт
 • Enregistra la pronunciació de хэкухуэфӏ хэкухуэфӏ
 • Enregistra la pronunciació de блэ зэраукӀ баш блэ зэраукӀ баш
 • Enregistra la pronunciació de Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • Enregistra la pronunciació de блэ зэуар кӀапсэм щощтэ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • Enregistra la pronunciació de псым симыхьмэ псым симыхьмэ
 • Enregistra la pronunciació de згъэпщкӏуащ згъэпщкӏуащ
 • Enregistra la pronunciació de псэ зыпыт псэ зыпыт
 • Enregistra la pronunciació de хьэкӏэпыч хьэкӏэпыч
 • Enregistra la pronunciació de пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • Enregistra la pronunciació de хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • Enregistra la pronunciació de сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • Enregistra la pronunciació de мэкIухуэ мэкIухуэ
 • Enregistra la pronunciació de силӏ силӏ
 • Enregistra la pronunciació de А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Enregistra la pronunciació de къуенцӏ къуенцӏ
 • Enregistra la pronunciació de къуенару къуенару
 • Enregistra la pronunciació de зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • Enregistra la pronunciació de зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • Enregistra la pronunciació de зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • Enregistra la pronunciació de зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • Enregistra la pronunciació de зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • Enregistra la pronunciació de зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • Enregistra la pronunciació de зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэупсеин зызэупсеин
 • Enregistra la pronunciació de зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • Enregistra la pronunciació de зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • Enregistra la pronunciació de зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • Enregistra la pronunciació de зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • Enregistra la pronunciació de зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • Enregistra la pronunciació de зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • Enregistra la pronunciació de зызэпщытын зызэпщытын
 • Enregistra la pronunciació de зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • Enregistra la pronunciació de зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын