Llengua: Anglès [English]

Torna a Anglès

 • Pronunciació de Beaufort Beaufort
 • Pronunciació de Saoirse Ronan Saoirse Ronan
 • Pronunciació de tin tin
 • Pronunciació de hierarchy hierarchy
 • Pronunciació de thorough thorough
 • Pronunciació de work work
 • Pronunciació de Tumblr Tumblr
 • Pronunciació de naughty naughty
 • Pronunciació de Durham Durham
 • Pronunciació de still still
 • Pronunciació de I'm I'm
 • Pronunciació de violet violet
 • Pronunciació de desert desert
 • Pronunciació de Dallas Dallas
 • Pronunciació de tall tall
 • Pronunciació de Southwark Southwark
 • Pronunciació de Beyoncé Beyoncé
 • Pronunciació de superfluous superfluous
 • Pronunciació de era era
 • Pronunciació de San Francisco San Francisco
 • Pronunciació de Robert Robert
 • Pronunciació de euro euro
 • Pronunciació de Sri Lanka Sri Lanka
 • Pronunciació de wonderful wonderful
 • Pronunciació de zebra zebra
 • Pronunciació de July July
 • Pronunciació de aerobics aerobics
 • Pronunciació de think think
 • Pronunciació de mature mature
 • Pronunciació de queue queue
 • Pronunciació de science science
 • Pronunciació de Wales Wales
 • Pronunciació de Graham Graham
 • Pronunciació de Adidas Adidas
 • Pronunciació de May May
 • Pronunciació de Rose Rose
 • Pronunciació de incredible incredible
 • Pronunciació de TV TV
 • Pronunciació de auburn auburn
 • Pronunciació de damn damn
 • Pronunciació de Amazon Amazon
 • Pronunciació de steak steak
 • Pronunciació de men men
 • Pronunciació de mel mel
 • Pronunciació de surveillance surveillance
 • Pronunciació de shit shit
 • Pronunciació de hair hair
 • Pronunciació de fall fall
 • Pronunciació de equator equator
 • Pronunciació de also also
 • Pronunciació de autumn autumn
 • Pronunciació de Seattle Seattle
 • Pronunciació de Alfred Alfred
 • Pronunciació de mouse mouse
 • Pronunciació de friend friend
 • Pronunciació de cement cement
 • Pronunciació de project project
 • Pronunciació de million million
 • Pronunciació de sad sad
 • Pronunciació de beverage beverage
 • Pronunciació de sexy sexy
 • Pronunciació de whole whole
 • Pronunciació de G G
 • Pronunciació de perhaps perhaps
 • Pronunciació de avenue avenue
 • Pronunciació de Shrewsbury Shrewsbury
 • Pronunciació de alto alto
 • Pronunciació de U U
 • Pronunciació de here here
 • Pronunciació de pan pan
 • Pronunciació de bed bed
 • Pronunciació de glacier glacier
 • Pronunciació de cook cook
 • Pronunciació de hippopotamus hippopotamus
 • Pronunciació de Margot Margot
 • Pronunciació de nurse nurse
 • Pronunciació de year year
 • Pronunciació de Cecil Cecil
 • Pronunciació de sorrow sorrow
 • Pronunciació de Peter Peter
 • Pronunciació de through through
 • Pronunciació de John Cassavetes John Cassavetes
 • Pronunciació de available available
 • Pronunciació de Bernard Bernard
 • Pronunciació de this this
 • Pronunciació de dessert dessert
 • Pronunciació de storage storage
 • Pronunciació de June June
 • Pronunciació de however however
 • Pronunciació de look look