Llengua: Anglès [English]

Torna a Anglès

 • Pronunciació de quinoa quinoa
 • Pronunciació de category category
 • Pronunciació de girl girl
 • Pronunciació de sugar sugar
 • Pronunciació de labor labor
 • Pronunciació de Kylie Minogue Kylie Minogue
 • Pronunciació de bagel bagel
 • Pronunciació de creative creative
 • Pronunciació de Massachusetts Massachusetts
 • Pronunciació de ham ham
 • Pronunciació de got got
 • Pronunciació de service service
 • Pronunciació de so so
 • Pronunciació de 14 14
 • Pronunciació de about about
 • Pronunciació de ban ban
 • Pronunciació de Mary Mary
 • Pronunciació de comfortable comfortable
 • Pronunciació de together together
 • Pronunciació de Paul Paul
 • Pronunciació de Abigail Abigail
 • Pronunciació de debris debris
 • Pronunciació de horse horse
 • Pronunciació de paradigm paradigm
 • Pronunciació de ran ran
 • Pronunciació de long long
 • Pronunciació de Moscow Moscow
 • Pronunciació de Vermont Vermont
 • Pronunciació de beard beard
 • Pronunciació de Manchester United Manchester United
 • Pronunciació de queer queer
 • Pronunciació de Aretha Franklin Aretha Franklin
 • Pronunciació de salmon salmon
 • Pronunciació de February February
 • Pronunciació de fragile fragile
 • Pronunciació de meal meal
 • Pronunciació de Beaufort Beaufort
 • Pronunciació de Saoirse Ronan Saoirse Ronan
 • Pronunciació de death death
 • Pronunciació de tin tin
 • Pronunciació de Aaron Aaron
 • Pronunciació de hierarchy hierarchy
 • Pronunciació de naughty naughty
 • Pronunciació de still still
 • Pronunciació de interesting interesting
 • Pronunciació de Tumblr Tumblr
 • Pronunciació de I'm I'm
 • Pronunciació de Theresa May Theresa May
 • Pronunciació de tall tall
 • Pronunciació de desert desert
 • Pronunciació de Southwark Southwark
 • Pronunciació de bag bag
 • Pronunciació de superfluous superfluous
 • Pronunciació de pencil pencil
 • Pronunciació de San Francisco San Francisco
 • Pronunciació de cat cat
 • Pronunciació de zebra zebra
 • Pronunciació de wonderful wonderful
 • Pronunciació de record record
 • Pronunciació de think think
 • Pronunciació de mature mature
 • Pronunciació de euro euro
 • Pronunciació de déjà vu déjà vu
 • Pronunciació de science science
 • Pronunciació de TV TV
 • Pronunciació de era era
 • Pronunciació de incredible incredible
 • Pronunciació de auburn auburn
 • Pronunciació de damn damn
 • Pronunciació de steak steak
 • Pronunciació de mel mel
 • Pronunciació de violet violet
 • Pronunciació de Amazon Amazon
 • Pronunciació de surveillance surveillance
 • Pronunciació de Adidas Adidas
 • Pronunciació de island island
 • Pronunciació de equator equator
 • Pronunciació de Robert Robert
 • Pronunciació de Alfred Alfred
 • Pronunciació de autumn autumn
 • Pronunciació de also also
 • Pronunciació de run run
 • Pronunciació de Dallas Dallas
 • Pronunciació de cement cement
 • Pronunciació de sad sad
 • Pronunciació de friend friend
 • Pronunciació de project project
 • Pronunciació de our our
 • Pronunciació de mouse mouse
 • Pronunciació de sexy sexy