Llengua: Anglès [English]

Torna a Anglès

 • Pronunciació de pin pin
 • Pronunciació de had had
 • Pronunciació de Brisbane Brisbane
 • Pronunciació de answer answer
 • Pronunciació de performance performance
 • Pronunciació de currently currently
 • Pronunciació de via via
 • Pronunciació de give give
 • Pronunciació de education education
 • Pronunciació de top top
 • Pronunciació de Uranus Uranus
 • Pronunciació de 2018 2018
 • Pronunciació de guide guide
 • Pronunciació de funny funny
 • Pronunciació de problem problem
 • Pronunciació de bowl bowl
 • Pronunciació de prefer prefer
 • Pronunciació de dad dad
 • Pronunciació de Zoe Zoe
 • Pronunciació de Yvonne Yvonne
 • Pronunciació de abdomen abdomen
 • Pronunciació de hit hit
 • Pronunciació de fat fat
 • Pronunciació de Skype Skype
 • Pronunciació de kitten kitten
 • Pronunciació de cache cache
 • Pronunciació de hamster hamster
 • Pronunciació de van van
 • Pronunciació de cover cover
 • Pronunciació de face face
 • Pronunciació de Apocalypse Now Apocalypse Now
 • Pronunciació de said said
 • Pronunciació de length length
 • Pronunciació de Mercedes Mercedes
 • Pronunciació de ketchup ketchup
 • Pronunciació de horror horror
 • Pronunciació de chrome chrome
 • Pronunciació de video video
 • Pronunciació de sport sport
 • Pronunciació de aeroplane aeroplane
 • Pronunciació de everything everything
 • Pronunciació de towards towards
 • Pronunciació de voucher voucher
 • Pronunciació de sixth sixth
 • Pronunciació de tall tall
 • Pronunciació de ass ass
 • Pronunciació de hare hare
 • Pronunciació de picture picture
 • Pronunciació de half half
 • Pronunciació de failure failure
 • Pronunciació de cuisine cuisine
 • Pronunciació de nature nature
 • Pronunciació de behind behind
 • Pronunciació de am am
 • Pronunciació de should should
 • Pronunciació de building building
 • Pronunciació de rare rare
 • Pronunciació de Vogue Vogue
 • Pronunciació de throw throw
 • Pronunciació de Irene Irene
 • Pronunciació de youth youth
 • Pronunciació de angel angel
 • Pronunciació de regular regular
 • Pronunciació de gay gay
 • Pronunciació de aluminium aluminium
 • Pronunciació de curtain curtain
 • Pronunciació de six six
 • Pronunciació de thunder thunder
 • Pronunciació de 2017 2017
 • Pronunciació de pardon pardon
 • Pronunciació de bitter bitter
 • Pronunciació de abandon abandon
 • Pronunciació de bring bring
 • Pronunciació de U U
 • Pronunciació de throat throat
 • Pronunciació de Gloucester Gloucester
 • Pronunciació de analysis analysis
 • Pronunciació de healthy healthy
 • Pronunciació de flower flower
 • Pronunciació de there's there's
 • Pronunciació de forever forever
 • Pronunciació de foreigner foreigner
 • Pronunciació de adjective adjective
 • Pronunciació de bridge bridge
 • Pronunciació de children children
 • Pronunciació de ain't ain't
 • Pronunciació de lounge lounge
 • Pronunciació de future future
 • Pronunciació de niche niche
 • Pronunciació de sauce sauce