Llengua: Anglès [English]

Torna a Anglès

 • Pronunciació de water water
 • Pronunciació de hotel hotel
 • Pronunciació de hello hello
 • Pronunciació de tomato tomato
 • Pronunciació de although although
 • Pronunciació de i i
 • Pronunciació de Edinburgh Edinburgh
 • Pronunciació de mountain mountain
 • Pronunciació de schedule schedule
 • Pronunciació de sure sure
 • Pronunciació de Google Google
 • Pronunciació de Waterloo Waterloo
 • Pronunciació de can't can't
 • Pronunciació de basil basil
 • Pronunciació de taught taught
 • Pronunciació de chocolate chocolate
 • Pronunciació de Z Z
 • Pronunciació de world world
 • Pronunciació de literature literature
 • Pronunciació de Xavier Xavier
 • Pronunciació de garage garage
 • Pronunciació de data data
 • Pronunciació de Greenwich Greenwich
 • Pronunciació de listen listen
 • Pronunciació de albeit albeit
 • Pronunciació de Wikipedia Wikipedia
 • Pronunciació de macabre macabre
 • Pronunciació de a a
 • Pronunciació de Dublin Dublin
 • Pronunciació de but but
 • Pronunciació de Yosemite Yosemite
 • Pronunciació de walk walk
 • Pronunciació de Washington Washington
 • Pronunciació de the the
 • Pronunciació de August August
 • Pronunciació de Barcelona Barcelona
 • Pronunciació de can can
 • Pronunciació de laser laser
 • Pronunciació de square square
 • Pronunciació de kiwi kiwi
 • Pronunciació de dog dog
 • Pronunciació de Charles Charles
 • Pronunciació de Marc Marc
 • Pronunciació de word word
 • Pronunciació de apartheid apartheid
 • Pronunciació de advertisement advertisement
 • Pronunciació de dream dream
 • Pronunciació de of of
 • Pronunciació de daughter daughter
 • Pronunciació de banana banana
 • Pronunciació de bought bought
 • Pronunciació de fire fire
 • Pronunciació de would would
 • Pronunciació de there there
 • Pronunciació de was was
 • Pronunciació de live live
 • Pronunciació de Nike Nike
 • Pronunciació de Tottenham Tottenham
 • Pronunciació de Daniel Daniel
 • Pronunciació de width width
 • Pronunciació de squirrel squirrel
 • Pronunciació de Chicago Chicago
 • Pronunciació de Manchester Manchester
 • Pronunciació de ballet ballet
 • Pronunciació de book book
 • Pronunciació de secretary secretary
 • Pronunciació de hey hey
 • Pronunciació de J J
 • Pronunciació de Illinois Illinois
 • Pronunciació de weather weather
 • Pronunciació de further further
 • Pronunciació de IKEA IKEA
 • Pronunciació de bear bear
 • Pronunciació de Charlotte Charlotte
 • Pronunciació de to to
 • Pronunciació de not not
 • Pronunciació de Eva Eva
 • Pronunciació de Aurora Aurora
 • Pronunciació de Anna Anna
 • Pronunciació de letter letter
 • Pronunciació de president president
 • Pronunciació de alarm alarm
 • Pronunciació de dirty dirty
 • Pronunciació de Salome Salome
 • Pronunciació de united united
 • Pronunciació de Caterpillar Caterpillar
 • Pronunciació de Arkansas Arkansas
 • Pronunciació de vintage vintage
 • Pronunciació de brunch brunch
 • Pronunciació de Mariah Carey Mariah Carey

Most consulted pronunciations this week: