Llengua: Anglès [English]

Torna a Anglès

 • Pronunciació de listen listen
 • Pronunciació de squirrel squirrel
 • Pronunciació de dirty dirty
 • Pronunciació de book book
 • Pronunciació de schedule schedule
 • Pronunciació de Daniel Daniel
 • Pronunciació de banana banana
 • Pronunciació de basil basil
 • Pronunciació de advertisement advertisement
 • Pronunciació de the the
 • Pronunciació de Irene Irene
 • Pronunciació de there there
 • Pronunciació de David David
 • Pronunciació de unfortunately unfortunately
 • Pronunciació de Xavier Xavier
 • Pronunciació de bear bear
 • Pronunciació de hello hello
 • Pronunciació de Saoirse Ronan Saoirse Ronan
 • Pronunciació de horse horse
 • Pronunciació de J J
 • Pronunciació de music music
 • Pronunciació de ran ran
 • Pronunciació de Hermione Hermione
 • Pronunciació de Arkansas Arkansas
 • Pronunciació de twenty twenty
 • Pronunciació de interesting interesting
 • Pronunciació de ham ham
 • Pronunciació de Yosemite Yosemite
 • Pronunciació de bus bus
 • Pronunciació de think think
 • Pronunciació de beer beer
 • Pronunciació de through through
 • Pronunciació de death death
 • Pronunciació de Kylie Minogue Kylie Minogue
 • Pronunciació de run run
 • Pronunciació de girl girl
 • Pronunciació de about about
 • Pronunciació de hippopotamus hippopotamus
 • Pronunciació de tall tall
 • Pronunciació de apartheid apartheid
 • Pronunciació de ban ban
 • Pronunciació de 14 14
 • Pronunciació de soul soul
 • Pronunciació de mel mel
 • Pronunciació de damn damn
 • Pronunciació de wonderful wonderful
 • Pronunciació de pan pan
 • Pronunciació de Tottenham Tottenham
 • Pronunciació de Greenwich Greenwich
 • Pronunciació de chocolate chocolate
 • Pronunciació de Quebec Quebec
 • Pronunciació de Sean Sean
 • Pronunciació de Shrewsbury Shrewsbury
 • Pronunciació de world world
 • Pronunciació de i i
 • Pronunciació de Rose Rose
 • Pronunciació de keyboard keyboard
 • Pronunciació de Beaufort Beaufort
 • Pronunciació de China China
 • Pronunciació de Ecuador Ecuador
 • Pronunciació de vintage vintage
 • Pronunciació de cat cat
 • Pronunciació de Craig Craig
 • Pronunciació de to to
 • Pronunciació de steak steak
 • Pronunciació de sensible sensible
 • Pronunciació de Bono Bono
 • Pronunciació de acne acne
 • Pronunciació de Margot Margot
 • Pronunciació de piranha piranha
 • Pronunciació de U U
 • Pronunciació de water water
 • Pronunciació de absorption absorption
 • Pronunciació de coal coal
 • Pronunciació de garage garage
 • Pronunciació de Alexandra Alexandra
 • Pronunciació de Bernard Madoff Bernard Madoff
 • Pronunciació de thought thought
 • Pronunciació de liaison liaison
 • Pronunciació de actor actor
 • Pronunciació de concert concert
 • Pronunciació de Waterloo Waterloo
 • Pronunciació de John Cassavetes John Cassavetes
 • Pronunciació de Volkswagen Volkswagen
 • Pronunciació de Gandalf Gandalf
 • Pronunciació de hurry hurry
 • Pronunciació de lane lane
 • Pronunciació de culture culture
 • Pronunciació de Yorkshire Yorkshire
 • Pronunciació de WC WC

Most consulted pronunciations this week: