Llengua: Araucà [Mapudungun]

Torna a Araucà

 • Pronunciació de regle regle
 • Pronunciació de kollella kollella
 • Pronunciació de mo mo
 • Pronunciació de ruka ruka
 • Pronunciació de kodkülla kodkülla
 • Pronunciació de Mapudungun Mapudungun
 • Pronunciació de antü antü
 • Pronunciació de domo domo
 • Pronunciació de küyeṉ küyeṉ
 • Pronunciació de lil lil
 • Pronunciació de walüg walüg
 • Pronunciació de ayelen ayelen
 • Pronunciació de meli meli
 • Pronunciació de fill fill
 • Pronunciació de chao chao
 • Pronunciació de kayu kayu
 • Pronunciació de püḻü püḻü
 • Pronunciació de papay papay
 • Pronunciació de am am
 • Pronunciació de pingen pingen
 • Pronunciació de mawüṉ mawüṉ
 • Pronunciació de awka awka
 • Pronunciació de dungun dungun
 • Pronunciació de kallfü kallfü
 • Pronunciació de kuse kuse
 • Pronunciació de piwke piwke
 • Pronunciació de küla küla
 • Pronunciació de kom kom
 • Pronunciació de wiya wiya
 • Pronunciació de ñaña ñaña
 • Pronunciació de sumel sumel
 • Pronunciació de pewü pewü
 • Pronunciació de mari mari mari mari
 • Pronunciació de ayiwkülen ayiwkülen
 • Pronunciació de chem chem
 • Pronunciació de kutri kutri
 • Pronunciació de eymi eymi
 • Pronunciació de ütrüftükuafimün ütrüftükuafimün
 • Pronunciació de tromü tromü
 • Pronunciació de mapu mapu
 • Pronunciació de makuñ makuñ
 • Pronunciació de pangi pangi
 • Pronunciació de rere rere
 • Pronunciació de wüṉ wüṉ
 • Pronunciació de challa challa
 • Pronunciació de aylla aylla
 • Pronunciació de mongen mongen
 • Pronunciació de ṉamuṉ ṉamuṉ
 • Pronunciació de iñche iñche
 • Pronunciació de trukur trukur
 • Pronunciació de kuralnge kuralnge
 • Pronunciació de kuram kuram
 • Pronunciació de pura pura
 • Pronunciació de ngulngu ngulngu
 • Pronunciació de liwen liwen
 • Pronunciació de iñchiw iñchiw
 • Pronunciació de l'ewfü l'ewfü
 • Pronunciació de pichiwentru pichiwentru
 • Pronunciació de kochü kochü
 • Pronunciació de wirintukuwe wirintukuwe
 • Pronunciació de chachay chachay
 • Pronunciació de perkü perkü
 • Pronunciació de wingkadungun wingkadungun
 • Pronunciació de awna awna
 • Pronunciació de ñire ñire
 • Pronunciació de fütra kuyfi fütra kuyfi
 • Pronunciació de kangelu kangelu
 • Pronunciació de trapi trapi
 • Pronunciació de wüle wüle
 • Pronunciació de mapu küzaw mapu küzaw
 • Pronunciació de koneku koneku
 • Pronunciació de pichidomo pichidomo
 • Pronunciació de ṉamuṉ ṉamuṉ
 • Pronunciació de lamuen lamuen
 • Pronunciació de kewüṉ kewüṉ
 • Pronunciació de choyke choyke
 • Pronunciació de wayki wayki
 • Pronunciació de iney iney
 • Pronunciació de kiñe kiñe
 • Pronunciació de pichuñ pichuñ
 • Pronunciació de zugun zugun
 • Pronunciació de küḻa küḻa
 • Pronunciació de anchü anchü
 • Pronunciació de Ankawenu Ankawenu
 • Pronunciació de llalla llalla
 • Pronunciació de kempu kempu
 • Pronunciació de kofke kofke
 • Pronunciació de dengüll dengüll
 • Pronunciació de epu epu
 • Pronunciació de lamngien lamngien